Vassily Sitnikov
1915-1987

ARCHIVED WORKS BY THIS ARTIST

Daybreak